napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza po zmianach uchwalonych na Walnym Zjeździe w dniu 1 października 2006 roku - tekst jednolity.

Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY.

art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza "

art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest dom Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 3

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem etatowym nie może być członek władz Stowarzyszenia.

art. 4

Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów wg zasad organizacyjnych przewidzianych  w niniejszym statucie.

I. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

art. 5

Celem Stowarzyszenia jest:
1) zabezpieczenie i przekazanie potomności nieprzemijających wartości artystycznych i społecznych twórczości Jana Kasprowicza,
2) umożliwianie i ułatwianie społeczeństwu, a w szczególności młodym naukowcom , polonistom i slawistom, przyswojenia sobie i pogłębienia rzetelnej wiedzy o całej współczesnej Janowi Kasprowiczowi epoce kulturalnej,
3) pielęgnowanie i propagowanie w społeczeństwie idei umiłowania języka polskiego i kultury intelektualnej,
4) opieka nad grobowcem i Muzeum Jana Kasprowicza a także, gdy zajdzie potrzeba, nad innymi składnikami materialnej spuścizny Poety i jego najbliższej rodziny.

art.6

Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenia zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, przez :

  1. wybudowanie na Harendzie Ośrodka Badań Polonistycznych i zorganizowanie w nim m.in. biblioteki , który stanowić będzie dla działalności Stowarzyszenia bazę oraz warsztat naukowy niezbędny dla celów Stowarzyszenia,
  2. prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej; współpraca w tym zakresie                          z organizacjami o podobnych zadaniach
  3. upowszechnianie wartości kulturalnych w postaci wydawnictw, prelekcji oraz imprez,
  4. administrowanie materialną spuścizną, o której mówi art. 5,

 prowadzenie innej działalności zmierzającej do gromadzenia środków materialnych i finansowych, przeznaczanych na realizację celów statutowych.

II. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

art. 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna o nienagannej przeszłości, która: ukończyła 18 lat, zgłosiła swe przystąpienie do Stowarzyszenia, wypełniając deklarację i zostanie doń przyjęta w głosowaniu przez Zarząd.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być także osoba prawna, której uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia będzie oparte na zasadach reprezentacji przewidzianych przez przepisy statutowe tejże osoby prawnej
 3. Od decyzji odmownej przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Stowarzyszenia prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.(art.11)
 4. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach określonych w prawie o Stowarzyszeniach. art. 8.

W uznaniu wyjątkowych zasług Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego lub zaopiniowany przezeń wniosek Zarządu Oddziału może nadać godność Członka Honorowego.


art. 8

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zjeździe oraz wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z wszelkich istniejących urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 3. korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie im Stowarzyszenie w statutowym spełnieniu swych zadań zapewnia,
 4. żądania od władz statutowych wyjaśnień i zgłaszanie im wniosków związanych                         z działalnością
 5. noszenia odznak Stowarzyszenia.

art. 9
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. popierania działalności Stowarzyszenia w granicach swych możliwości,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. upowszechnianie haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków

regularnego wpłacania ustalonych przez władze Stowarzyszenia składek członkowskich; obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych

art. 10

1.Utrata praw członkowskich następuje przez:

  1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,
  2. wykreślenie uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów za niepłacenie składek przez 12 następujących po sobie miesięcy,
  3. wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  4. utratę zdolności do działań prawnych pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  5. śmierć członka.

2.W przypadku utraty członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt b), członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.

art. 11

 1. Od decyzji o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia (art.6) lub wykreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
 2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia członkowi wspomnianej decyzji.

Do czasu powzięcia decyzji przez Walny Zjazd odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie Stowarzyszenia.

III. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

art. 12
Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

IV. USTRÓJ I WŁADZE STOWARZYSZENIA

art. 13
Organizacja Stowarzyszenia obejmuje: centralę, i oddziały.

art. 14

 1. Władzami centralnymi Stowarzyszenia są:
 2. Walny Zjazd Stowarzyszenia
 3.  Zarząd Główny,
 4.  Główna Komisja Rewizyjna,
 5.  Sąd Koleżeński.
 6. Nie można łączyć funkcji we władzach centralnych wymienionych w ust. 1, punkty 2), 3) i 4).

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów

art. 15

 1. Władzami oddziału są:
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału,
 3. Zarząd Oddziału,
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 5. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w ust. 1, punkty 2) i 3).
 6. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą walnego zgromadzenia Oddziału.
 7. Wybór władz Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Władze centralne:

Walny Zjazd Stowarzyszenia

art. 16

 1. Walny Zjazd Stowarzyszenia zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 2. Walny Zjazd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i posiada następujący zakres działania:
 3. ustala wytyczne programowe działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatruje i zatwierdza przedstawione przez Zarząd Główny sprawozdania,
 5. rozpatruje wnioski Zarządu Głównego oraz Walnych Zgromadzeń Oddziałów,
 6. rozpatruje wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej,
 7. udziela lub odmawia absolutorium Zarządowi Głównemu po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 8. dokonuje wyboru Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 9. podejmuje uchwały w przedmiocie przyjęcia zapisów darowizn obciążonych warunkami oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości, 
 10. uchwala statut oraz jego zmiany,
 11. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 12. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które z uwagi na swą szczególną ważność wymagają przejawu woli całego Stowarzyszenia.
 13. Walny Zjazd Stowarzyszenia zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej przynajmniej na cztery miesiące przed przewidywanym terminem zjazdu. W uchwale tej powinien być podany termin i miejsce zjazdu oraz proponowany porządek obrad.

O zjeździe Stowarzyszenia członkowie powinni być powiadomieni na piśmie nie później niż na miesiąc przed terminem zjazdu. W zawiadomieniu należy podać termin i miejsce zjazdu oraz proponowany porządek obrad.

art. 17

 1.  Dla ważności Walnego Zjazdu Stowarzyszenia konieczna jest w pierwszym terminie obecność połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby Walny Zjazd Stowarzyszenia może się odbyć w drugim terminie, i wtedy będzie ważny bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin może być ustalony co najmniej po upływie jednej godziny po upływie pierwszego terminu.
 2. Uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uczestniczących w Zjeździe.
 3. W przypadku odbywania Zjazdu w drugim terminie uchwały podejmuje się bez względu na liczbę obecnych członków.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta prawomocnie przy obecności na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia co najmniej połowy ogółu członków Stowarzyszenia, także w drugim terminie

art.18

1.  Walny Zjazd Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2.      Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia jest zwoływany na skutek decyzji Zarządu Głównego, na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Walnych Zgromadzeń Oddziałów.
3.     Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Zarząd zawiadamia o terminie Zjazdu przynajmniej na miesiąc przed jego zwołaniem, podając zarazem porządek obrad Zjazdu.

4. Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

art. 19


W Walnym Zjeździe Stowarzyszenia biorą udział:

   1. z głosem decydującym - wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
   2. z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Zarząd Główny

art. 20

Zarząd Główny jest organem wykonawczym Walnego Zjazdu Stowarzyszenia, kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem Stowarzyszenia.

art. 21

1.Walny Zjazd wybiera 5 do 9 członków Zarządu Głównego.
2. Zarząd ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków, w liczbie nie większej niż 2 osoby.

art. 22

1. Zarząd Główny powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od wyborów.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa, dwóch   Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.


art. 23

Zarząd Główny ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.


art. 24

1. Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków.
2.  Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebraniu. 

 1. Zarząd Główny działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

art. 25

Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Prezes albo Wiceprezes Zarządu, nie rzadziej niż raz na pół roku, zawiadamiając uprzednio członków Zarządu o porządku dziennym.

art. 26


Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie - w oparciu o ustalony plan - działalnością Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu,
 3. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdańi wniosków oraz wydawania regulaminów i wszelkich instrukcji wewnętrznych,
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem oraz dokonywanie niezbędnych przerzutów budżetowych,
 5. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
 6. zatwierdzanie budżetów, bilansów i planów pracy Oddziałów,
 7. czuwanie nad pracami Zarządów Oddziałów,
 8. angażowanie lub zwalnianie pracowników w Centrali i Oddziałach,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 10. przyjmowanie zapisów i darowizn nie obciążonych żadnymi warunkami,
 11. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
C. Główna Komisja Rewizyjna

art. 27


1.  Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolującym Stowarzyszenie.
2.  Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia oraz wszystkich jego organów przynajmniej dwa razy w roku, a także zatwierdzanie corocznych  preliminarzy budżetowych,
 2. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Głównego oraz ostateczne zatwierdzanie corocznych rozrachunków,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu w wypadku szczególnej wagi,
 5. nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
 1. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

art. 28


Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej  lub wyznaczony przez niego przedstawiciel ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego

art. 29


1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walny Zjazd.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

art. 30


1.  W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji Komisja może działać w pomniejszonym składzie, nie mniejszym niż trzech członków .
2.  Główna Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować jednego nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce

D. Sąd Koleżeński

art. 31

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.
  2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  3. rozstrzyganie sporów między członkami i zarzutów o charakterze honorowym
  4. pod adresem członków w sprawach związanych z działalnością w Stowarzyszeniu,
  5. rozstrzyganie spraw członków aż do upomnienia, nagany, wzgl. wykluczenia ze Stowarzyszenia w wypadkach nieprzestrzegania przez nich statutu, regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym, w którym orzeczono utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,

 
3.  Sąd Koleżeński działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

art. 32

1.  W razie ustąpienia członka Sądu w czasie kadencji, Sąd może działać w składzie pomniejszonym, nie mniejszym niż dwie osoby.
2.  Sąd Koleżeński ma prawo dokooptować nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce.

VI . ODDZIAŁY

art. 33


O powstaniu i rozwiązaniu oddziału Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny. Oddział nie może liczyć mniej niż 10 osób.

Walne Zgromadzenie Oddziału

art. 34

1.Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, z inicjatywy lub na polecenie Zarządu Głównego oraz na żądanie co najmniej 1/3 liczby ogólnej członków Oddziału.
3. Zarząd Oddziału zawiadamia członków o Walnym Zgromadzeniu przynajmniej na 14 dni przed jego zwołaniem, podając zarazem termin i miejsce oraz proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

art. 35


W Walnym Zgromadzeniu Oddziału uczestniczą 

 1. z głosem decydującym - członkowie Oddziału,
 2. z głosem doradczym - przedstawiciel Zarządu Głównego.

art. 36


Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i posiada następujący zakres działania:

 1. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Oddziału oraz wnioski Komisji Rewizyjnej,
 2. udziela lub odmawia absolutorium Zarządowi Oddziału,
 3. dokonuje wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. uchwala wnioski do przedstawienia na  Zjazd Stowarzyszenia,
 5. uchwala wnioski do programu prac i preliminarza budżetowego Oddziału.
Zarząd Oddziału

art. 37


1.  Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. 
2. Zarząd Oddziału ma prawo dokooptować nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce.


art. 38

1.  Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. wykonywanie postanowień Walnego Zgromadzenia Oddziału i władz zwierzchnich,
 2. kierowanie pracami pracowni Stowarzyszenia na swoim terenie,
 3. zarządzanie funduszami Oddziału w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
 5. składanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia okresowych sprawozdań z działalności Oddziału oraz sprawozdań finansowych,
 6. wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działalności Oddziału

Zarząd Oddziału działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
Komisja Rewizyjna Oddziału.

art. 39


1.  Komisja Rewizyjna Oddziału  składa się z 3-5 członków 
2.  Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o wytyczne Głównej Komisji Rewizyjnej.

art. 40


1.  W razie ustąpienia członka Komisji w czasie trwania kadencji Komisja może działać  w składzie nie mniejszym niż trzy osoby.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować jednego nowego członka na zwolnione  w okresie kadencji miejsce.

VII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

art. 41

1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. wpisowego i składek członkowskich ,
 2. dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia,
 3. dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,
 4. ofiarności publicznej,
 5. darowizn, spadków, zapisów i dotacji
 6. innych źródeł.

2.     Przedmiotem praw majątkowych Stowarzyszenia są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.
3.  Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z przyjętymi w rachunkowości przepisami.

VIII. SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

art. 42

1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują łącznie: Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz lub Skarbnik - Zarządu Głównego.
2. Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub Wiceprezes lub upoważniona przez nich osoba i Sekretarz. Nadto w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo Skarbnik.
3. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania Oddziału, a Oddział nie odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia, chyba, że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

art. 43

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uczestniczących w Zjeździe. Wniosek o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć najpóźniej na dwa miesiąceprzed terminem Walnego Zjazdu.

art. 44


1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zjazdu  Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zjazdu Stowarzyszenia i musi być umieszczony w porządku dziennym.
3. Przy uchwale Walnego Zjazdu Stowarzyszenia i o likwidacji Stowarzyszenia musi być równocześnie powzięta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Stowarzyszenia, która wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną

art. 45

Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000067674

 
 

Adres:
34-500 Zakopane,
Harenda 12a
tel:18 206-84-26,
sptjk@interia.pl

Dla grup zorganizowanych możliwość rezerwacji telefonicznej.
Dla młodzieży szkolnej proponujemy zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego przygotowanego wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury (konieczne wcześniejsze uzgodnienie)
Galeria Malarstwa Władysław Jarockiego
czynna w okresie
od 1.05. - 30.09
od wtorku do piątku
w godzinach: 10.00 - 15.30
Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
 

2004-2013 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
Strona główna Aktualności z Podhala