napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w latach 2009-2016 dotacji, która umożliwia funkcjonowanie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii Malarstwa Władysława Jarockiego.

 

Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w roku 2009 i 2015 dotacji,na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, projektowych i robót budowlanych przy Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem.

 
   
   
 
   
   

     DOTACJA NA REMONT MAUZOLEUM !|       15-06-09'                

  Miasto Zakopane udzieliło Stowarzyszeniu w maju bieżącego roku kolejnej dotacji.
  Kwota w wysokości 16 000 zł została przeznaczona na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Mauzoleum Jana Kasprowicza. Bardzo dziękujemy Panu Burmisrzowi, Radzie Miasta Zakopane i Wydziałowi Kultury,
  Prace ziemne zostały wykonane.
 Czeka nas konserwacja i przywracanie do świetności drzwi do krypty Jana i Marii oraz ołtarza Matki Boskiej Bolesnej autorstwa Józefa Szczepkowskiego.

 Wkrótce obszerniejszy fotorelacja z tego dużego przedsięwzięcia, którego wykonanie nie byłoby możliwe bez udziału Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Zakopane i wszystkich którzy nas wsparli i na których liczymy przy dalszych pracach. Dziękujemy.

UCHWAŁA Nr XXXIX/538/2009

RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 i art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z póź. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację w kwocie 16.000 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem, Harenda 12a.

§ 2

W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem dotacja winna zostać zwrócona do budżetu gminy

§ 3

Dotacja zostaje udzielona z budżetu gminy na rok budżetowy 2009

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 archiwum: 0| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | *|
   |                          '
   
   
2004-2013 C Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008

Strona główna Aktualności z Podhala