napisz do nas!
ustaw tę strone jako startowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   


 XVI WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TWÓRCZOŚCI JANA KASPROWICZA                     

Zakopane, 21 września 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o Zwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia


Na podstawie art. 16 ust. 1 statutu, Zarząd  Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zwołuje Zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia w dniu 17 października 2015 roku o godzinie 10.00 w pierwszym terminie i o godz.11.00 w drugim terminie, w siedzibie własnej w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie 12 a w Zakopanem.

Porządek dzienny obrad:
1. Otwarcie Walnego Zjazdu, wybór Prezydium w osobach przewodniczącego i sekretarza oraz powołanie protokolanta. Uczczenie pamięci zmarłych członków Stowarzyszenia. Wystąpienia oficjalne.
2. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
3. Wybór Komisji Mandatowej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Zjazdu.
7. Sprawozdanie Zarządu Głównego SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
7.1. Sprawozdanie merytoryczne
7.2. Sprawozdanie finansowe
8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego.
11. Rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej SPTJK w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego SPTJK za okres kadencji od dnia 1.10.2011 r. do 30.09.2015 r. i podjęcie uchwały.
12. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia - przestawienie propozycji i podjęcie uchwały.
13. Wybory władz naczelnych SPTJK, tj. Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego:
14.1. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przyjęcie list kandydatów
14.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
14.3. Głosowanie
14.4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów.
15. Dyskusja i wnioski w sprawach programowych i innych, dotyczących działalności Stowarzyszenia w następnej kadencji.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, podjęcie uchwał Zjazdu i przyjęcie wniosków.
17. Zakończenie Zjazdu.

W czasie obrad przewidujemy przerwę na obiad dla wszystkich uczestników Zjazdu około godz. 14.30.
W przerwie obiadowej nastąpi tradycyjne złożenie kwiatów na grobach Jana Kasprowicza i Marii Kasprowiczowej.
Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego zostanie udostępnione w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Muzeum Jana Kasprowicza w dniu Zjazdu od godz. 9.00.
Projekt Statutu Stowarzyszenia zostanie również przesłany mailem Członkom Stowarzyszenia, którzy udostępnią swój adres internetowy oraz będzie do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia od 25 września.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10 października br. i zgłoszenie zapotrzebowania na noclegi. Ze względu na sytuację finansową Stowarzyszenie może pokryć koszty podróży i noclegu jedynie członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatom Oddziału SPTJK w Łodzi. Pozostali członkowie przyjeżdżają na własny koszt. Dyrektorów szkół i hufców ZHP im. Jana Kasprowicza prosimy o delegowanie jednego kandydata i sfinansowanie jego uczestnictwa.


Informacji na temat Zjazdu udziela biuro Zarządu na Harendzie, tel. 18 20 68 426, e-mail: sptjk@interia.pl

Członków Zarządu Głównego zawiadamiamy, że ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się w dniu poprzedzającym Zjazd, tj. w piątek 16 października 2015 r. o godz. 15.00 - oczekujemy na Harendzie, prosząc o niezawodne przybycie.


***
Przypominamy nr naszego konta bankowego, na które można wpłacać deklarowane składki członkowskie:

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001.

Dziękujemy.

Z poważaniem,

Małgorzata Karpiel
 Kierownik Biura SPTJK

 
 archiwum: 0| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | * | * | * | * | * | * |
 

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prezes            - Piotr Kyc
Wiceprezes   - Adam Arndt
Wiceprezes   - Jolanta Piasecka
Sekretarz -Beata Denis - Jastrzębska
Skarbnik      -   Ewa Gajewska
Członek        -  Karol Jaworski
Członek        - Zdzisława Zając

Skład Zarządu Głównego poprzednich kadencji ...

Numer konta: Podhalański Bank Spółdzielczy
nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001

2004-2016 C
Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza : kYc 2008
Aktualności z Podhala